Regulamin

Regulamin

§1. Postanowienia ogólne:

 1. Regulamin determinuje zakres, rodzaj, zasady świadczenia usług, warunki ich zawierania i rozwiązywania umów drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego i warunki świadczenia usług dietetycznych zawieranych drogą elektroniczną pod adresem www.dietetykagrunttozdrowie.pl, którego właścicielem jest:
  Dietetyka GruntToZdrowie Karina Błądkowska
  z siedzibą przy ul. Kiełczowska 14a/2, 51-315 Wrocław,
  posiadająca NIP: 8952213322, REGON: 385199138,
  e-mail: wspolpraca.grunttozdrowie@gmail.com
 2. Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  1. Administrator–Dietetyk – oznacza podmiot prowadzący działalność gospodarczą sklepu – Dietetyka GruntToZdrowie Karina Błądkowska z siedzibą przy ul. Kiełczowskiej 14a/2, 51-315 Wrocław, NIP: 8952213322, REGON: 385199138, adres e-mail: wspolpraca.grunttozdrowie@gmail.com
  2. UżytkownikKlient – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora poprzez stronę www.dietetykagrunttozdrowie.pl, akceptuje i przestrzega niniejszego Regulaminu, odwiedza Sklep lub dokonuje Zamówień za pośrednictwem Sklepu.
  3. Usługi – usługi dietetyczne świadczone drogą elektroniczną w zakresie doradztwa żywieniowego i układania jadłospisów dietetycznych na zasadzie współpracy indywidualnej lub współpracy dla par przez Administratora-Dietetyka na rzecz Użytkownika-Klienta poprzez stronę www.dietetykagrunttozdrowie.pl w oparciu o regulamin.
  4. Pakiet – zbiór usług świadczonych przez Administratora-Dietetyka na rzecz Użytkownika-Klienta, opisany szczegółowo w każdej ofercie znajdującej się w zakładce Sklep.
  5. Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Dietetyka GruntToZdrowie dostępny pod adresem: https://dietetykagrunttozdrowie.pl/?post_type=product, za pośrednictwem którego Dietetyka GruntToZdrowie prowadzi działalność gospodarczą, a także zamieszcza informacje handlowe lub oferty, udostępnia treści cyfrowe bez nośnika oraz może świadczyć inne usługi.
  6. Adres Sklepu i Dane Kontaktowe – https://dietetykagrunttozdrowie.pl/?post_type=product, e-mail – wspolpraca.grunttozdrowie@gmail.com, adres korespondencyjny:
   ul. Zatorska 108g/2, 51-215 Wrocław
  7. Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia – oznacza potwierdzenie zawartej przez Klienta-Użytkownika i Sklep umowy o świadczeniu usług dietetycznych lub udostępnienie treści cyfrowych bez nośnika.
  8. Treści Cyfrowe bez nośnika – dane, które są dostarczane w postaci cyfrowej w określonym formacie (w szczególności gotowe diety, e-booki, webinary) przeznaczone do pobrania/instalacji i odtworzenia za pomocą Urządzenia.
  9. Udostępnienie Treści Cyfrowych bez Nośnika – odpłatne udostępnienie przez Dietetyka GruntToZdrowie Treści Cyfrowych bez Nośnika na Zamówienie Użytkownika-Klienta, które umożliwia Użytkownikowi-Klientowi ograniczone w czasie lub nieograniczone w czasie korzystanie z Treści Cyfrowych bez Nośnika przy użyciu Urządzenia.
  10. Zamówienie – zamówienie na Usługi dietetyczne lub Treści Cyfrowe bez Nośnika złożone przez Klienta w Sklepie.
  11. Urządzenie – urządzenie elektroniczne, za pomocą którego Klient może m.in. pobierać oraz utrwalać pliki cyfrowe (np. laptop, komputer, smartfon, tablet, czytnik e-booków).
 3. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie Użytkownikom-Klientom pod adresem strony internetowej www.dietetykagrunttozdrowie.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom-Klientom zapoznanie się z jego treścią oraz utrwalanie poprzez wydrukowanie oraz zapisanie na dysku trwałym lub innym nośniku.
 4. Akceptując Regulamin Użytkownik-Klient zobowiązuje się do jego przestrzegania, w tym do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Użytkownika-Klienta posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail.
 6. W przypadku załączników czy Treści Cyfrowych bez Nośnika, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika-Klienta – Urządzenia oraz oprogramowania, które umożliwi otwarcie pliku, w szczególności pdf., doc., docx., txt., png, jpg etc.

§ 2. Polityka prywatności

 1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników-Klientów, a także cele i zasady wykorzystywania w Sklepie plików cookies.
 2. Użytkownik-Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych usług.
 3. Administratorem danych osobowych jest firma Dietetyka GruntToZdrowie z siedzibą: ul. Kiełczowska 14a/2, 51-315 Wrocław, posiadająca NIP: 8952213322, REGON: 385199138. Dane osobowe przetwarzane są w szczególności w celu:
  1. zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru;
  2. świadczenia w sposób prawidłowy i na najwyższym poziomie usług za pośrednictwem drogi elektronicznej;
  3. realizacji Zamówień, Reklamacji;
  4. udzielania odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Administratora, za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej;
 4. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Użytkownika-Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych oraz przedstawiania Użytkownikowi-Klientowi oferty handlowej sklepu.
 5. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie podczas składania zamówienia, konieczne jest podanie adresu e-mail. Z przesyłania wymienionych informacji Użytkownik-Klient może w każdej chwili zrezygnować, klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.
 6. Użytkownik w każdej chwili ma:
 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Użytkownik-Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże Administrator informuje, iż odmowa uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Użytkownika-Klienta usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Sklepem a Użytkownikiem-Klientem.
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
 3. Dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. W sklepie wykorzystywane są pliki typu cookies. Użytkownik może odmówić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy. Nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Sklep nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika-Klienta ani jego preferencji.
 5. Oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są poprzez sieć Internet. Korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem-Klientem.
 6. Celem zapewnienia bezpieczeństwa przesyłania danych Dietetyka GruntToZdrowie stosuje protokół SSL (Secure Socket Layer). Po połączeniu się ze stroną internetową www.dietetykagrunttozdrowie.pl Użytkownik-Klient jest o tym fakcie informowany poprzez wyświetlenie na pasku stanu lub pasku nawigacji przeglądarki internetowej symbolu kłódki. Kliknięcie w symbol kłódki umożliwia obejrzenie certyfikatu autentyczności strony.

§ 3. Warunki udostępniania Treści Cyfrowych bez Nośnika

 1. Treści Cyfrowe bez Nośnika zostają udostępnione Użytkownikowi-Klientowi niezwłocznie po otrzymaniu przez Dietetyka GruntToZdrowie potwierdzenia dokonania płatności.
 2. Udostępnienie Treści Cyfrowych bez Nośnika Użytkownikowi-Klientowi następuje:
  1. poprzez ich udostępnienie do pobrania na Urządzenie Użytkownika-Klienta,
  2. poprzez udostępnienie Użytkownikowi-Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej kodu umożliwiającego uzyskanie dostępu do treści cyfrowych i ich pobranie ze strony internetowej (np. kupon do sklepu).
 3. Przekazanie Treści Cyfrowych Użytkownikowi-Klientowi nie oznacza przeniesienia na jego rzecz jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich lub praw pokrewnych do Treści Cyfrowych. Zwielokrotnianie lub rozpowszechnianie wymaga zgody właściciela praw do Treści Cyfrowych, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo.

§ 4. Warunki nabywania usług oraz rodzaje płatności

 1. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy, Użytkownik-Klient powinien dokonać wyboru usługi na stronie www.dietetykagrunttozdrowie.pl i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
 2. Wszystkie ceny w zakładce Sklep na stronie internetowej www.dietetykagrunttozdrowie.pl podane są w złotych polskich i są cenami brutto.
 3. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:
  a. zwykły przelew, na nr konta:
  81 1090 2402 0000 0001 4407 1976
  Dietetyka GruntToZdrowie Karina Błądkowska
  ul. Zatorska 108g/2
  51-215 Wrocław
  NIP: 8952213322
  REGON: 385199138
  W tytule płatności należy wskazać: Imię i Nazwisko oraz dokładną nazwę zamówionej usługi. Za dzień spełnienia świadczenia uważa się dzień uznania rachunku bankowego Administratora.
  b. system płatności elektronicznych DotPay
 4. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą dokonania wpłaty przez Użytkownika-Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 5. Każdy dokonujący zamówienia Użytkownik-Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, a także zawiadomień o zmianach w Regulaminie.
 6. W przypadku wyboru formy płatności -„zwykły przelew”, Użytkownik-Klient powinien dokonać płatności niezwłocznie po złożeniu zamówienia. W przypadku braku płatności Administrator skontaktuje się z Użytkownikiem-Klientem w celu wyjaśnienia opóźnienia.
 7. Użytkownik-Klient oświadcza, że samodzielnie nie będzie dokonywać zmian w przygotowanych indywidualnie jadłospisach, chyba że wcześniej ustali taką możliwość z Dietetykiem. W innym wypadku, wszelkie zmiany w planie żywieniowym zawsze będzie konsultować z Dietetykiem.
 8. Użytkownik-Klient oświadcza, że przed przystąpieniem do stosowania otrzymanego indywidualnego planu żywieniowego skonsultował się z lekarzem celem oceny stanu zdrowia oraz będzie kontynuował konsultacje z lekarzem w czasie stosowania zaproponowanej diety.
 9. Użytkownik-Klient przyjmuje do wiadomości, że plan żywieniowy, który zostanie przygotowany przez Dietetyka, będzie opierał się na aktualnej wiedzy naukowej. Jednakże ze względu na brak możliwości przewidzenia pewnych mechanizmów, nie jest gwarantem osiągnięcia założonych efektów.
 10. Administrator-Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za usługi dietetyczne udzielone na skutek podania przez Użytkownika-Klienta niepełnych lub nieprawdziwych informacji o stanie zdrowia, czy niepełnych bądź nieprawdziwych informacji dotyczących wyników badań laboratoryjnych.

§ 5. Zasady ogólne odstąpienia od umowy

 1. Użytkownik-Klient może bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od umowy na zasadach określonych w Regulaminie, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Użytkownik-Klient nie może jednak odstąpić od:
  1. umowy o świadczenie usług, jeśli Użytkownik-Klient wyraził zgodę na to, że po spełnieniu świadczenia przez Dietetyka GruntToZdrowie utraci prawo do odstąpienia od umowy, o czym został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia;
  2. umowy o świadczeniu usług dietetycznych, jeśli Użytkownik-Klient otworzył plik na swoim urządzeniu;
  3. umowy o świadczeniu usług dietetycznych, w sytuacji gdy Administrator-Dietetyk w pełni wykona usługę za wyraźną zgodą Użytkownika-Klienta;
  4. umowy w przypadku Treści Cyfrowych bez Nośnika; akceptując regulamin Użytkownik-Klient oświadcza, że zgadza się na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Dietetyka GruntToZdrowie polegającego na Udostępnieniu Treści Cyfrowych bez Nośnika przed upływem okresu do odstąpienia od umowy, co tym samym skutkuje utratą prawa do odstąpienia od umowy.
 3. Użytkownik-Klient, który podejmie decyzję o odstąpieniu od umowy musi poinformować o tym Dietetyka GruntToZdrowie poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Użytkownik-Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy, który jest dostępny poniżej „§ 5. Zasady ogólne odstąpienia od umowy” lub innego oświadczenia poprzez:
  1. wysłanie oświadczenia drogą elektroniczną na adres: wspolpraca.grunttozdrowie@gmail.com
  2. przesłanie oświadczenia pocztą na adres: Dietetyka GruntToZdrowie Karina Błądkowska, ul. Zatorska 108g/2, 51-215 Wrocław
 5. Użytkownik-Klient, który złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, zostanie poinformowany niezwłocznie w wiadomości zwrotnej o potwierdzeniu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres poczty elektronicznej.
 6. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 7. Użytkownikowi-Klientowi, który odstąpi od umowy, Dietetyka GruntToZdrowie zwróci wszystkie otrzymane od niego płatności. W tym, jeśli Użytkownik-Klient dokonał zakupu w cenie promocyjnej, dokładnie taką samą wartość otrzyma z powrotem na konto, niezależnie od ewentualnych zmian cenowych, które nastąpią w czasie 14 dni od zawarcia umowy.
 8. Administrator-Dietetyk dokonuje zwrotu płatności przy użyciu jedynie przelewu tradycyjnego na numer konta, który zostanie dostarczony Adminitratorowi-Dietetykowi, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Aministrator-Dietetyk otrzyma oświadczenie Użytkownika-Klienta o odstąpieniu od umowy. W przypadku nie podania numeru konta, zwrot płatności zostanie zrealizowany przekazem pocztowym na adres Użytkownika-Klienta.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Dietetyka GruntToZdrowie Karina Błądkowska

ul. Zatorska 108g/2

51-215 Wrocław

Email: wspolpraca.grunttozdrowie@gmail.com

Ja ___________________________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących rzeczy:_____________________________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:_____________________________________________________

Imię i Nazwisko Konsumenta:________________________________________________________

Adres Konsumenta:_________________________________________________________

Informacje dodatkowe:_________________________________________________

Podpis Konsumenta*:________________________________________________________

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: __________________________________________________

§ 6. Reklamacje

 1. Użytkownik-Klient może zgłosić Dietetyka GruntToZdrowie reklamację, m.in. jeżeli stwierdzi, że Treści Cyfrowe bez Nośnika mają wady lub jeśli są niezgodne z opisem zawartym w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia lub opisem zamieszczonym w zakładce Sklep.
 2. Składając reklamację, Użytkownik-Klient powinien wskazać swoje imię i nazwisko, termin wykrycia wady, jej opis i oznaczenie udostępnionej Treści Cyfrowej bez Nośnika.
 3. Użytkownik-Klient może złożyć reklamację używając do tego celu formularza reklamacyjnego, który jest dostępny poniżej „§ 6. Reklamacje” lub własnego pisma zawierającego swoje imię i nazwisko, termin wykrycia wady, jej opis i oznaczenie udostępnionej Treści Cyfrowej bez Nośnika poprzez:
  1. wysłanie drogą elektroniczną na adres: wspolpraca.grunttozdrowie@gmail.com
  2. przesłanie pocztą na adres: Dietetyka GruntToZdrowie Karina Błądkowska, ul. Zatorska 108g/2, 51-215 Wrocław
 4. Użytkownik-Klient otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie złożenia reklamacji, jeśli złoży ją drogą elektroniczną, niezwłocznie po jej wpłynięciu.
 5. Administrator-Dietetyk ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika-Klienta w najkrótszym możliwym terminie, jednak nie dłużej niż w ciągu 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail lub otrzymania listu z oświadczeniem reklamacyjnym do rąk własnych.
 6. W przypadku nie spełnienia tego terminu, uznaje się, że Administrator uznał reklamację za uzasadnioną.
 7. Administrator poinformuje Użytkownika-Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym na adres, który Użytkownik wskazał w oświadczeniu o złożeniu reklamacji.
 8. W wypadku, kiedy Dietetyka GruntToZdrowie uzna reklamację za uzasadnioną, Użytkownik-Klient otrzyma nowy, wolny od wad plik do pobrania na swoje urządzenie.
 9. Jeżeli Administrator nie dokona wymiany Treści Cyfrowych bez Nośnika na wolne od wad, Użytkownik-Klient może odstąpić od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi-Klientowi również w przypadku, kiedy Treści Cyfrowe bez Nośnika były już wymieniane na wolne od wad, jednakże nadal nie są pełnowartościowe.
 10. W trakcie rozpatrywania reklamacji Dietetyka GruntToZdrowie może kontaktować się z Użytkownikiem-Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.


FORMULARZ REKLAMACYJNY

Dietetyka GruntToZdrowie Karina Błądkowska

ul. Zatorska 108g/2

51-215 Wrocław

Email: wspolpraca.grunttozdrowie@gmail.com

Ja ___________________________ niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących produktach: _________________________________________________

Data wykrycia wady: _______________________________________

Szczegółowy opis wykrytych wad:__________________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:____________________________________________________

Imię i Nazwisko Klienta:______________________________________________________

Adres Klienta:_______________________________________________________________

Informacje dodatkowe:_________________________________________________

Podpis Klienta**:_____________________________________________________________

**tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: __________________________________________________

Każdy Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 7. Prawa autorskie

 1. Wszelkie utwory dostępne na stronie internetowej www.dietetykagrunttozdrowie.pl, tj. w szczególności treści, zdjęcia, znaki towarowe oraz materiały graficzne stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Dietetyka GruntToZdrowie i są objęte ochroną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2018.1191 z późniejszymi zmianami).
 2. Korzystanie z tych utworów jest dozwolone wyłącznie w sferze, która nie wykracza poza użytek dopuszczony w obowiązującym prawie. Kopiowanie lub rozpowszechnianie wymienionych materiałów wymaga uprzedniej zgody Administratora.

§ 8. Warunki dodatkowe

 1. Użytkownik-Klient zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Dietetyka GruntToZdrowie ponosi wobec Użytkownika-Klienta odpowiedzialność za Treści Cyfrowe bez Nośnika wyłącznie na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, tj. w szczególności z tytułu rękojmi za wady.
 3. Użytkownik-Klient nie może:
  1. zamieszczać na stronie internetowej www.dietetykagrunttozdrowie.pl opinii oraz komentarzy naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne i moralne, o charakterze obraźliwym, a także naruszające czyjąkolwiek godność;
  2. podejmować działań, powodujących zakłócenia, przeciążenia czy uszkodzenie działania strony internetowej, Sklepu lub systemów należących do innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. W przypadkach szczególnych, Administrator ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia działania strony internetowej www.dietetykagrunttozdrowie.pl, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych.
 5. Administrator nie odpowiada za szkody spowodowane awariami sprzętu, opóźnieniami lub zakłóceniami w przesyłaniu informacji.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu strony internetowej wwww.dietetykagrunttozdrowie.pl, wynikające z awarii, przypadków wadliwego funkcjonowania lub dostępności Sklepu, na które Administrator nie miał wpływu, w tym:
  1. awarie wykorzystywanych przez Użytkownika-Klienta Urządzeń;
  2. błędy oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika-Klienta do korzystania z Treści Cyfrowych bez Nośnika lub Sklepu;
  3. przyczyny wynikające z awarii serwerów;
  4. ataki na system komputerowy lub usługę sieciową.
 7. Użytkownik-Klient zobowiązuje się korzystać ze Sklepu oraz strony internetowej www.dietetykagrunttozdrowie.pl w sposób, który nie ma na celu obejścia prawa czy postanowień Regulaminu.

§ 9. Zmiany regulaminu oraz postanowienia końcowe

 1. Administrator może zmienić Regulamin w dowolnym czasie.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu nowa treść zostanie opublikowana na stronie internetowej www.dietetykagrunttozdrowie.pl w zakładce “Regulamin” najpóźniej w dniu wejścia w życie takiej zmiany.
 3. Informacja o zmianie Regulaminu wraz z odesłaniem do nowej jego treści wyświetli się przy pierwszym Zamówieniu Użytkownika-Klienta w Sklepie od razu po wejściu w życie zmiany Regulaminu. Postanowienia nowego Regulaminu będą wiązały Użytkownika-Klienta od momentu zaakceptowania jego postanowień.
 4. Sprawy oraz pojęcia, nieuregulowane w niniejszym Regulaminie należy rozumieć w znaczeniu wskazanym w obowiązujących przepisach prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 5. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Użytkownika-Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do którego statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 6. Użytkownik-Klient będący konsumentem posiada również możliwość skierowania sprawy do:
 1. Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
 2. Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
 3. Sądu Powszechnego.